– Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej www.os-w.pl

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 im. Plutonu Głuchoniemych AK w Kaliszu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Kaliszu.

Adres strony internetowej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Kaliszu

  • Data publikacji strony internetowej: 2006-07-05.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-02-12.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

- nie wszystkie filmy posiadają napisy dla osób głuchych.

- część z umieszczonych na stronie zdjęć oraz grafik nie posiada opisu alternatywnego.

- niektóre zamieszczone informacje są w postaci skanów z uwagi na charakter informacji jaki jest niezbędny do opublikowania informacji.

- strona zawiera odnośniki do zewnętrznych stron internetowych na których publikowane są materiały informacyjne.

- materiały zostały wytworzone przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

- poprawianie dostępności strony niosłaby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu jednak podmiot podejmie wszelkie starania aby w miarę możliwości najbardziej popularne materiały na stronie zostały dopasowane do wymogów dostępności.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-10-11.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Marcin Suchy, info@os-w.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 62 502 35 55. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2im. Plutonu Głuchoniemych AK, 62-800 Kalisz, ul. Augustyna Kordeckiego 19.

Do budynku prowadzą 2 wejścia, w tym jedno jest głównym wejściem, drugie prowadzi na "dziedziniec".

Aby dostać się do szkoły należy wejść głównym (z wiatrołapem) wejściem od strony ul. Kordeckiego. Przed drzwiami głównymi znajduje się domofon otwierany przez osobę uprawnioną.

Po wejściu do budynku, aby dostać się do sekretariatu, trzeba przejść przez niewielki korytarzi skręcić w lewo a następnie wejść przez drzwi. Sekretariat znajduje się po lewej stronie.

Budynek ma 4 kondygnacje na które można dostać się tylko schodami. Budynek nie posiada windy.Łazienkinie są dostosowane dla osób niepełnosprawnych.

Na terenie Ośrodka znajduje się parking przeznaczony dla pracowników i klientów, bez dedykowanego miejsca dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących. Do budynku można wejść z psem asystującym, na miejscu jest możliwość porozumiewania się w języku migowym. Kontakt z sekretariatem może odbywać się przez sms (lub przez komunikatory online), e-mail jak również telefonicznie.

Skip to content